1398/1/31 شنبه

اضافه به سبد خريد
تعداد :
درباره مولف
چکیده اثر
مسيري که نظام برآمده از انقلاب مي‌پيمايد، تا اندازة زيادي متأثر از تبييني است که از آن انقلاب ارائه مي‌شود. ازاين‌روست که تبيين ابعاد و زواياي گوناگون انقلاب و پرهيز از تقليل‌گرايي را در تبيين بايسته مي‌نمايد. کتاب درآمدي بر تبيين سياسي انقلاب، در پي آن است تا عوامل و شرايط سياسيِ مؤثر در پيدايش انقلاب را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. بدين منظور نخست به واکاوي نظريه‌هاي انقلاب روي‌‌آورده، مهم‌ترين مفاهيم سياسيِ مندرج در نظريه‌ها را بررسي نموده و مدلي مفهومي ارائه کرده است. اين مفاهيم عبارتند از: عدم گردش نخبگان، بحران مشارکت، سياسي‌شدن نارضايتي‌ها، بسيجِ منابع، سازمان‌دهي، حاکميت چندگانه و ضعف و ناکارآمدي دستگاه سرکوب. سپس در تطبيق با اين مفاهيم، مصاديق و شواهدي از واقعيت انقلاب اسلامي ايران را بازشناخته است.
موضوعات