1398/9/18 دوشنبه

شرح خبر

1393/3/27 سه شنبه 06:56 ق.ظ
نقد هگل بر ليبراليسم

مجموعه مقالات اين كتاب كه در سا ل‌هاي مختلف در نشريات علمي به چاپ رسيده است، از مهم‌ترين مقالاتي است كه به ارتباط ميان هگل و نظرية سياسي ليبرال مي‌پردازد، و نشان مي‌دهد كه چگونه انديشة هگل به رشد اين فكر كمك كرده و از سوي ديگر توانسته است به مسائل پيش‌آمده در درون اين سنت فكري پاسخ گويد. نويسندگان اين مقالات، كوشيده‌اند با تمركز بر وجوه انتقادي هگل بر ليبراليسم، بار ديگر رابطة هگل و ليبراليسم را بررسي كنند. مطالعة اين اثر براي علاقه‌مندان به انديشة انتقادي غرب مفيد خواهد بود. اين كتاب دوازدهمين شماره از مجموعه متون انتقادي غرب مدرن نوشتة جمعي از نويسندگان و ترجمة مؤسسه خط ممتد انديشه، در 500 نسخه، 160 صفحه، قطع وزيري و با قيمت 90000 ريال منتشر شده است.

معرفي نويسندگان:

 پل فرانكو استاد كالج بودين در برونشويك ايالات متحده است. او شاگرد، مفسر و ميراث‌دار نظري مايكل اكشات، فيلسوف بزرگ انگليسي است و علاوه بر آراي اكشات آثار تفسيري او دربارة هگل نيز از اهميت و شهرت فراگير برخوردار هستند . استيون بي اسميت استاد فلسفة سياسي در دانشگاه ييل است. او تمركز خود را روي فلسفة سياسي مدرن و دورة باستان قرار داده است و به رابطة مذهب، سياست و نظريههاي دولت پاسخگو پرداخته است. وي تاكنون كتابهايي دربارة هگل، آلتوسر، اسپينوزا و اشتراوس به چاپ رسانده است.

الكساندر كافمن استاد علوم سياسي در دانشگاه جورجيا است. از او تاكنون نوشتههاي متعددي دربارة ايدئاليسم آلماني‌، كانت و انديشة كانتي در فلسفة سياسي معاصر منتشر شده است. او در نوشته‌هاي خود تلاش مي‌كند ميان عدالت اجتماعي و سياسي‌، برساخت‌گرايي و ليبراليسم پيوند ايجاد كند. در مجموع تمامي اين دغدغه‌ها او را بيش از هرچيز بر نقد و تفسير آراي جان راولز متمركز كرده است و با اين دغدغهها است كه ميكوشد انتقادات هگل بر ليبراليسم كانتي را دقيقتر بررسي كند.

رناتو كريستي استاد فلسفه در دانشگاه ويلفريد لاوريه است. او به فلسفة سياسي ، متافيزيك، فلسفة حقوق و فلسفة يونان علاقه مند است و به تفسير آراي هابز، هگل، نيچه و كارل اشميت پرداخته است. او پيش از اين استاد دانشگاه شيكاگو بوده است. آثار تأثيرگذار او دربارة فلسفة سياسي هگل، از جمله كتاب آراي هگل پيرامون آزادي و اقتدار، در اين دوران نوشته شدهاند. پيتر جي .استيلمن، استاد علوم سياسي كالج وسر است كه به فلسفة سياسي مدرن ميپردازد و در ميان مسائل آن به انديشة بوم شناختي، نظرية سياسي آرمان شهري و آراي هگل و ماركس علاقة ويژه اي دارد .در واقع او تلاش ميكند تا زيست بومگرايي را با فلسفة سياسي پيوند بزند و براي چنين كاري از يك سو به فعاليتهاي دانشگاهي در جهت تقويت مطالعات بينارشتهاي براي تحقق اين پيوند دست زده است و از سوي ديگر تلاش كرده تا انديشههاي سياسي ماركس و هگل را به گونهاي بازخواني كند كه زمينة چنين پيوندي فراهم آيد.

معرفی مترجم:

 این کتاب توسط مؤسسه تحقیق و ترجمه «خط ممتد اندیشه» ترجمه شده است. این مؤسسه با دعوت گروهی از مترجمان کوشیده است زمینههای همکاری ایشان را فراهم آورد و سعی کرده کار گروهی مترجمان را به گونهای سامان دهد که بتوان از ظرفیتهای علمی آن‌ها سود جست و کتابهایی را روانهی بازار نشر کرد که شاید مترجمان به تنهایی فرصتی برای به انجام رساندن ترجمه تمامی آن نمییافتند. اینکه نام این مؤسسه به عنوان مترجم ذکر شده، به این معنا است که مؤسسه خط ممتد اندیشه، مسئولیت هر اشتباهی را میپذیرد و البته قدردانی از گروهی را که در این کار سهمی داشتهاند، وظیفه خود میداند.