1397/4/26 سه شنبه

آدرس پستی : تهران،خیابان جمهوری اسلامی -میدان استقلال)ضلع جنوب شرقی

چهار راه مخبرالدوله( پلاك ۲

تلفن:  ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱

صندوق پستی:  ۱۱۳۶۵ -۴۱۹۱

دورنگار: ۳۳۹۰۳۷۴۷ 

بازرگاني و  فروش:   ۶۱۲۸  و  ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱

انفورماتیک:  ۳۳۹۹۷۶۸۶ 

روابط عمومی: ۳۳۱۱۰۶۵۰ 

شکوفه(اداری بخش کودکان): ۳۳۹۲۶۶۲۲

علمی فرهنگی: ۳۳۹۰۴۴۵۶پست الکترونیکی     info@amirkabir.net

لينك كانال تلگرام     https://t.me/amirkabirpublications