1395/10/28 سه شنبه

آدرس پستی : تهران،خیابان جمهوری اسلامی،میدان استقلال - ضلع جنوب شرقی

(چهارراه مخبرالدوله پلاك ۲)

تلفن : ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱

صندوق پستی:  ۱۱۳۶۵ -۴۱۹۱

دورنگار : ۳۳۹۰۳۷۴۷ 

بازرگاني و  فروش:  ۰۲۱۶۱۲۸

انفورماتیک :  ۳۳۹۹۷۶۸۶ 

روابط عمومی : ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱ 

شکوفه (اداری بخش کودکان) : ۳۳۹۲۶۶۲۲

علمی فرهنگی : ۳۳۹۰۴۴۵۶

امور محققان و مؤلفان : ۳۳۱۱۰۶۵۰


پست الکترونیکی:  info@amirkabir.net